Dochází k přepisování historie?


Je pravdou, že naprostá vÄ›tÅ¡ina z nás je pÅ™esvÄ›dÄena, že historie je nÄ›co absolutnÄ› nemÄ›nného. PÅ™eci jen, tyto vÄ›ci se již staly a nelze je žádným způsobem zmÄ›nit. PÅ™esto podle mínÄ›ní nÄ›kterých lidí k pÅ™episování historie dochází. Z jakého důvodu?

 

chrám v Athénách

 

Jedním z nich je odstraňování soch a památníků osobám, na které se historie dnes dívá kritiÄtÄ›jším okem než dříve. Typickým příkladem může být odstranÄ›ní sochy KryÅ¡tofa Kolumba v Americe nebo památníků po sovÄ›tských vojácích u nás. Mnozí to berou tak, že chceme, aby se na tyto postavy zapomnÄ›lo, nebo aby se snížil jejich význam a lidé tak na nÄ› pomalu zapomnÄ›li.

 

Dále je to otázka toho, jak se o jednotlivých postavách mluví. Zatímco dříve na nÄ› bylo hledÄ›no jako na ty kladné, dnes se na nÄ› díváme v ponÄ›kud kritiÄtÄ›jším svÄ›tle. Zde se můžeme podívat například na husity. Ti byli prakticky po celou naÅ¡i historii považováni za hrdiny, avÅ¡ak dnes se zaÄíná mluvit o tom, že až tak skvÄ›lí nebyli. Mluví se například o plenÄ›ní a vraždÄ›ní, o vypalování kostelů nemluvÄ›. JistÄ›, zodpovÄ›dná byla pÅ™edevším radikálnÄ›jší vÄ›tev.

 

přepisování historie

 

Nejde vÅ¡ak jen o historické postavy, nýbrž i o události samotné, jako je tÅ™eba objevení Ameriky. Asi vÅ¡ichni jsme se uÄili, že za její objev je zodpovÄ›dný KryÅ¡tof Kolumbus. Dnes se vÅ¡ak zaÄínáme uÄit, že zdaleka nebyl první. Podle nejnovÄ›jších výzkumů jej pÅ™edbÄ›hli například Vikingové. PÅ™esto je správné říkat, že ji objevil pro náš moderní svÄ›t.

 

Je vÅ¡ak otázkou, zda je nÄ›co takového správné. Můžeme skuteÄnÄ› takto upravovat historii? Můžeme, pokud si uvÄ›domíme, že se nemÄ›ní historie samotná, nýbrž pÅ™edevším to, co o ní víme. OvÅ¡em nemusí se to dít pouze na základÄ› nových informací. Zde je příkladem popírání holocaustu, ke kterému zaÄíná docházet stále ÄastÄ›ji.

 

Proto je potÅ™eba zmÄ›ny dÄ›lat vždy pouze na základÄ› relevantních informací a ověřených faktů, nikoliv pocitů. Jen tak budeme mít jistotu, že to, co o historii víme, je v souladu s tím, co o ní skuteÄnÄ› víme.